. node9

[ GALLERY ] [ OFFICE ]

NODE9.org

interdependent open culture gallery

Organisation

Ascociace pro performance a publikování v digitálních médiích

node9 kurátor

Michal Klodner

Association for performance and publishing in digital media

node 9curator

Služby a občina

Nemáme žádné uživatele a služby. Máme členy komunity a jimi sdílenou výstavní a publikační infrastrukturu.

Publikační nástroje a galerijní prostor, dostupné registrací volných účtů neznámými, jsou poskytovány na kooperativní bázi. Není žádná záruka a můžete je využívat "tak jak jsou". Staňte se členy vysvětlením svých plánů nebo projektu a galerie node9 vám může poskytnout grant na potřebný prostor a nástroje. Členové mohou přispět kreativní prací, konektivitou, úložným prostorem, dobrovolnictvím nebo penězi.

Volná registrace: Hubzilla open social network and CMS (3 channels, 200MB, 100 contacts), Peertube (1GB, moderated publishing)

Známí členové: Hubzilla member status (12 channels, 20GB, 2000 contacts, RSS), Peertube member status (5GB+, unblocked)

Můžete požádat o email, online výstavní webspace (SSH/SFTP účet), Nextcloud office tím, že napíšete své představení a/nebo popis projektu/praxe. Tyto účty nejsou dostupné volnou registrací, aby se předešlo zneužití a udržela se vyváženost zdrojů pro všechny členy. Mějte na paměti, že žádáte nějakého člena o dobrovolnou práci. Jestliže váš projekt zabere významný úložný prostor, výpočetní kapacitu, nebo množství práce, budete požádáni o příspěvek.

Services and commons

We don't have any users and services. We have members of community and their shared exhibition and publishing infrastructure.

Publishing tools and gallery space, available by registering free accounts by strangers, are provided on cooperative basis. There is no guarrantee and you can use it "as is". Become a member by explanation of your plans or project and node9 gallery can grant you required space and other tools. Members are welcome to donate creative work, connectivity, storage space, volunteer work or money.

Free registration: Hubzilla open social network and CMS (3 channels, 200MB, 100 contacts), Peertube (1GB, moderated publishing)

Known members: Hubzilla member status (12 channels, 20GB, 2000 contacts, RSS), Peertube member status (5GB+, unblocked)

You can ask for email, online exhibition webspace (SSH/SFTP account), Nextcloud office by writing with your introduction and/or project/practice description. We do not handle these accounts by free registration to prevent abuse and maintain balance of resources for all members. Keep in mind you are asking some member for voluntary labour. If your projects take significant storage space, computing capacity or ammount of labour, you will be asked to contribute.

Node9 is run by Asociace pro performance a publikování v digitálnich médiích, z. s.